Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro .

Investeşte în oameni!
FONDUL SOCIAL EUROPEAN
Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 – 2013
Axa prioritară 1 – „Educația și formarea profesională în sprijinul creșterii economice și dezvoltării societății bazate pe cunoaștere”
Domeniul major de intervenție 1.2 – „Calitate în învățământul superior”
Numărul de identificare al contractului: POSDRU/156/1.2/G/141260
Titlul proiectului: ,,Promovarea inovării și asigurării calității în domeniul dezvoltării teritoriale inteligente prin elaborarea unui program de studii interdisciplinare de masterat
Denumire Organizaţie:
Universitatea din Bucureşti – Centrul Interdisciplinar de Cercetari Avansate asupra Dinamicii Teritoriale (CICADIT)
Partener:
Universitatea de Arhitectură şi Urbanism “Ion Mincu” – Facultatea de Urbanism
Durata proiectului: 18 luni

OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI:

Obiectivul general al proiectului vizează dezvoltarea unui program de masterat inovativ, în domeniul dezvoltării teritoriale inteligente, care să conducă la o pregătire complexă, din perspectiva interdisciplinară, a unor specialişti înalt calificaţi, în vederea unei mai bune inserţii pe piaţa muncii într-un domeniu prioritar, de interes european. Astfel constituit, obiectivul general are drept scop compatibilizarea viziunilor existente în prezent la nivelul celor două domenii (urbanism şi geografie), pentru o mai bună instruire a absolvenţilor care activează în domeniul dezvoltării teritoriale (analist teritorial/urbanist), vizând oferirea de cunoştinţe/abilităţi/competenţe ridicate, adaptate la cerinţele pieţei muncii.

Totodată, proiectul contribuie la eforturile actuale ale educaţiei universitare de a face trecerea de la un învăţământ teoretic la unul cu o puternică componentă aplicativă, domeniul dezvoltării teritoriale având o puternică componentă practică asociată politicilor publice în domeniu.

Pe termen lung, proiectul va genera un efect pozitiv semnificativ în domeniul dezvoltării teritoriale inteligente, prin crearea unui program de masterat, care va pregăti din perspectiva interdisciplinară, specialişti, cu competenţe profesionale ridicate, într-un domeniu de mare actualitate atât la nivelul României cât şi al Uniunii Europene.

Ca urmare, va fi facilitată adaptarea absolvenţilor la mediul economic, astfel încât aceştia să fie capabili să răspundă cerinţelor pieţei forţei de muncă la finalizarea studiilor, fără a mai fi necesare cursuri de calificare suplimentare.